Kategorie

Odběr novinek

Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady

Přepravní společnosti:

  1. Čistý a kompletní výrobek zašlete v tvrdé kartonové krabici na adresu: Studnice 45, Studnice u Hlinska 53901, IČO: 19348771. Výrobek uvnitř tvrdé kartonové krabice musí být zajištěn proti pohybu uvnitř krabice, aby nedošlo k dalším vadám během přepravy.
  2. Do zásilky přiložte kopii daňového dokladu a průvodní dopis, kde uvedete popis vady a kompletní kontaktní údaje včetně telefonního čísla.

Reklamační řád RC modely Káně

RC modely Káně
se sídlem Studnice 45, Studnice u Hlinska 53901, IČO: 19348771. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je Studnice 45, Studnice u Hlinska 53901, IČO: 19348771 a v případě osobního odběru je odběrné místo také Studnice 45, Studnice u Hlinska 53901, IČO: 19348771

 

Článek 1 - Úvod

Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a tímto reklamačním řádem.

Zákazníkem se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

Článek 2 - Právo na uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v prodejně společnosti RC modely Káně se sídlem Studnice 45, Studnice u Hlinska 53901, IČO: 19348771.

Zákazník je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v prodejně RC modely Káně nebo v internetovém obchodě společnosti RC modely Káně. Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list.

Při uplatnění reklamace obdrží zákazník reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Zákazník je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést úplné a správné údaje, jejich úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu.

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

  • prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele;
  • prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením výrobku nebo byly-li poškozeny či odstraněny plomby v případě, že je výrobek plombami opatřen;
  • nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě.

 

Článek 3 - Odpovědnost prodávajícího 

RC modely Káně při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost.

Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.

 

Článek 4 - Odpovědnost za vady a záruční doba

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí věci zákazníkem, má se za to, že byla vadná již při převzetí, pokud není prokázán opak.

Kupujícímu přísluší práva z vad uvedená v článku 6 tohoto reklamačního řádu. Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pouze pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat pouze výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (viz §2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Prodávající neodpovídá:

  1. u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem.

 

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, je považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly

  • sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího,
  • provedeny zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu.

 

Záruční doba je dva roky.

V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění jeden rok.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí věci.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá (viz §1922 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

 

Článek 5 - Lhůta pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (Článek 6). Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace (dle § 605 zákona č. 89/2012 Sb.).

Zákazník se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil.

Prodávající při převzetí věci k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace kupujícího, jež jsou uložena na paměťových mediích, pamětích, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí věci přebírané k reklamaci, či jejich případnou ztrátu.

 

Článek 6 - Práva z vad

V případě, že vada je odstranitelná, považuje se vždy za nepodstatné porušení smlouvy. V takovém případě má zákazník vždy výhradně právo na odstranění vady opravou věci.

V případě, že vadu nelze odstranit opravou věci, má zákazník právo na dodání nové věci bez vady, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, vzniká kupujícímu v tento moment právo požadovat jen výměnu součásti. Pokud vadu nelze odstranit ani opravou věci ani dodáním nové věci bez vady, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

Článek 7 - Opětovné vyskytnutí vad

Zákazník má právo na dodání nové věci, výměnu součásti, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy také, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

Článek 8 - Součinnost zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, neprodleně veškerou součinnost  k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

Zákazník je povinen předat výrobek prodávajícímu kompletní. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

 

Článek 9 - Mezinárodní servis DJI

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, neprodleně veškerou součinnost  k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Prodávající je povinen postupovat dle mezinárodních podmínek výrobce DJI a proto je RC model opatřen další dokumentací a zaslán na odborný posudek a opravu do servisního centra DJI na adrese: DJI GmbH, Industriestraße 12, 97618 Niederlauer, Německo. Zahájení 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace vzniká dnem přijetí modelu do servisního centra DJI.

V případě neuznané reklamace, servisní středisko DJI požaduje zaplacení znaleckého posudku ve výši 700 Kč, který je kupující povinen zaplatit. Souhlasením s těmito podmínkami kupující zavazuje neprodleně poplatek zaplatit. Na poplatek za znalecký posudek upozorní prodávající kupujícího.

V případě uznané reklamace, servisní středisko DJI zaplacení znaleckého posudku ve výši 700 Kč nepožaduje a model je standardním způsobem postoupen k opravě.

Článek 10 - Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,-Kč za každý den prodlení s vyzvednutím opraveného zboží.

Tento reklamační řád platí pro zboží zakoupené po 1.1.2014.

Platnost od 1.1.2014